Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych,

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 lutego 2023

Refundacja podatku VAT jest to refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku, gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym:

- wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy ( do 21 grudnia 2022r), albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy

- jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł lub

- jest osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:

  • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art.30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
  • dochody z gospodarstwa rolnego
  • dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:

  • 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego do dnia 31-07-2023 r.
  • 2022 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01-08-2023 r. do dnia 29-02-2024 r.

Aby uzyskać refundację podatku VAT do wniosku należy dołączyć:

- fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych obejmującą okres dotyczący wniosku

- dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT  można złożyć w formie elektronicznej przez platformę ePUAP lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach ul. Staszica 3, 27-230 Brody w godzinach:

poniedziałek – od 900 do 1500

od wtorku do piątku – od 800 1400

 

Wnioski o wypłatę refundacji należy złożyć nie później niż do 29-02-2024 roku  lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Informację o przyznaniu refundacji podatku VAT wnioskodawca otrzyma na adres e-mail wskazany we wniosku.

W przypadku, gdy adres e-mail nie zostanie podany, informację o przyznaniu refundacji podatku VAT można odebrać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach
Data utworzenia:2023-02-28
Data publikacji:2023-02-28
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Bębas
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:352