OGŁOSZENIE KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Z DNIA 20.06.2024r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 czerwca 2024

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

 podinspektora ds. świadczeń

 

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Brodach, ul. Staszica 3

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie wyższe,
 3. Doświadczenie zawodowe: min. 5 letni staż pracy,
 4. Umiejętność korzystania z aplikacji biurowych oraz programów do obsługi stanowiska pracy,
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

 II. Wymagania dodatkowe:

 1. Podstawowa znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,
 2. Doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach pomocy społecznej (minimum 1 rok)
 3. Znajomość regulacji prawnych i zasad przyznawania aktualnie obowiązujących świadczeń pieniężnych i dodatków dla mieszkańców.
 4. Umiejętność interpretacji przepisów prawa, a w szczególności:
 • ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
 • ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ”Za życiem”
 • ustawy - kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawy - o ochronie danych osobowych;

 

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Prowadzenie postępowań i dokumentacji w sprawach dotyczących świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji, w tym egzekucja nienależnie pobranych świadczeń przez osoby nieuprawnione.
 2. Przygotowywanie i sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawach jednorazowych świadczeń związanych z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 3. Prowadzenie postępowań i dokumentacji dotyczącej aktualnie realizowanych świadczeń pieniężnych i dodatków dla mieszkańców.
 4. Przygotowywanie list wypłat w zakresie prowadzonych i realizowanych świadczeń.
 5. Pozyskiwanie środków zewnętrznych.
 6. Obsługa programów komputerowych w zakresie powierzonych obowiązków.
 7. Prowadzenie korespondencji w zakresie realizowanych zadań.
 8. Prowadzenie i sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej świadczeń wychowawczych i jednorazowych świadczeń „Za życiem”.
 9. Współpraca z pracownikami innych działów Ośrodka.
 10. Inne prace zlecone przez Kierownika.

 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys,
 2. Kopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie i staż pracy,
 3. Oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko podinspektora ds. świadczeń” w pokoju Nr 12 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brodach ul. Staszica 3 lub przesłać pocztą
(decyduje data wpływu do GOPS) w terminie do 10 lipca 2024 r. do godz. 15:00.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

Konkurs poprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

W związku z wymogiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem danych osobowych przekazanych w procesie rekrutacji jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.

Oświadczenie dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze należy ją podpisać i dołączyć do składanych dokumentów.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Brodach

/-/

Martyna Kutera

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, tel. (41) 271 01 90
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisemnie lub telefonicznie na adres siedziby administratora danych lub na mail gops@brody.info.pl
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i inwestycji.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, a po upływie tego okresu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie na zasadach określonych w przepisach prawa.
 7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach
Data utworzenia:2024-06-20
Data publikacji:2024-06-20
Osoba sporządzająca dokument:Sylwia Latała
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:137