OGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH z dnia 02.08.2021r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 sierpnia 2021

KIEROWNIK GMINNGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH

 1. Nazwa i adres jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach
ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego

Referent ds. świadczeń rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
Wymiar czasu pracy: 1 pełny etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, 27-230 Brody

 

 1. Wymagania konieczne (obligatoryjne)
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

 

 1. Wymagania dodatkowe
 • znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
 • biegła znajomość obsługi komputera stosowanego w pracy biurowej,
 • znajomość programu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych Sygnity oraz Centralnej Aplikacji Statystycznej,
 • doświadczenie w pracy w ośrodku pomocy społecznej/jednostce samorządu terytorialnego,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz ich praktycznego zastosowania,
 • nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
 • komunikatywność, kreatywność.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • udzielanie informacji dotyczących świadczeń rodzinnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń rodzinnych,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych oraz postanowień w sprawach indywidualnych
  z zakresu przyznawanych świadczeń rodzinnych,
 • przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu,
 • przygotowanie list wypłat przyznanych świadczeń rodzinnych,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń rodzinnych oraz dokumentacji świadczeniobiorców,
 • sporządzanie sprawozdań, materiałów statystycznych i analitycznych z zakresu świadczeń rodzinnych,
 • realizacja zadań w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
  oraz współpraca z urzędami wojewódzkimi,
 • prowadzenie postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
 • odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie wysokości świadczeń rodzinnych,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Brodach.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
 • wymiar czasu pracy: pełny etat,
 • praca administracyjno-biurowa, praca przy komputerze,
 • praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach ul. Stanisława Staszica 3,
  27-230 Brody, budynek piętrowy wyposażony w windę dla niepełnosprawnych.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze na stanowisko Referent ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 

 1. Wymagane dokumenty
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie w załączeniu,
 • kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
 • kserokopia zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o posiadanych obywatelstwie,
 • oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością – kopia dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność.

 

W związku z wymogiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem danych osobowych przekazanych w procesie rekrutacji jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji stanowi załącznik
do ogłoszenia o naborze.

 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów

Oferty należy składać Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach  ul. Stanisława Staszica 3,
27-230 Brody, pok. nr 3, poniedziałek: 800-1600, wtorek-piątek 715-1515 lub za pośrednictwem poczty
w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Referent ds. świadczeń rodzinnych” umieszczonym na kopercie.

Wymagane dokumenty należy składać  do  dnia  12.08.2021 r.  do godz. 1400  (decyduje data  wpływu
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach).

 

Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Wszelkie informacje o naborze oraz wyniki będą umieszczone na stronie internetowej BIP Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Brodach www.gops.bip.brody.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach
 i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.

 

Postępowanie będzie się składać z dwóch etapów:

Etap I – Wstępna weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz wstępna ocena merytoryczna.
Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą informowane.

 

Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem odbędzie się w Urzędzie Gminy w Brodach
ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, parter, sala konferencyjna.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Brodach

/-/

Martyna Kutera

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach
Data utworzenia:2021-08-02
Data publikacji:2021-08-02
Osoba sporządzająca dokument:Klaudyna Jabłońska
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1708

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-08-02 08:45:35AdministratorUtworzenie i dodanie artykułuOGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH z dnia 02.08.2021r.