OGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH z dnia 02.08.2021r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 sierpnia 2021

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH

 1. Nazwa i adres jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego

Referent ds. księgowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach

Wymiar czasu pracy: 1 pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Staszica 3, 27-230 Brody

 

 1. Wymagania konieczne (obligatoryjne)
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe (rachunkowość, finanse, ekonomia, podatki, administracja),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

 

 1. Wymagania dodatkowe
 • znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowcy, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,
 • biegła znajomość oprogramowania komputerowego stosowanego w pracy biurowej,
 • znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
  oraz wychowawczych,
 • posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień,
  planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 • znajomość programu księgowego AGEMA FK, programu kadrowo-płacowego AGEMA HR,
  oraz programu PŁATNIK,
 • doświadczenie w pracy w ośrodku pomocy społecznej/ jednostce samorządu terytorialnego,
 • nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
 • komunikatywność, kreatywność.

 

 1. Zakres wykonywania zadań na stanowisku
 • bieżąca analiza realizacji budżetu,
 • prowadzenie ewidencji księgowej oraz dekretacja dokumentów księgowych,
 • dokonywanie wstępnej kontroli:

- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 • wykonywanie czynności związanych z obsługą bankową,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym sporządzanie umów o pracę i umów cywilno – prawnych,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • obsługa programu finansowego, płacowo – kadrowego w GOPS,
 • ewidencja i rozliczenie czasu pracy,
 • sporządzanie list płac zgodnie z aktualnymi umowami o pracę i obowiązującymi przepisami,
 • naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie w programie Płatnik oraz przesyłanie elektronicznie do ZUS,
 • sporządzanie i wysyłanie dokumentacji do ZUS w sprawach dotyczących świadczeniobiorców,
 • naliczanie i pobranie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych,
 • wykonywanie innych czynności nie wymienionych wyżej, a związanych z danym stanowiskiem pracy.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
 • wymiar czasu pracy: pełny etat,
 • praca administracyjno – biurowa, praca przy komputerze,
 • praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, budynek piętrowy wyposażony w windę dla niepełnosprawnych.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze na stanowisko Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach
nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych.

 

 

 1. Wymagane dokumenty
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie w załączeniu,
 • kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

W związku z wymogiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem danych osobowych przekazanych w procesie rekrutacji jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy w Brodach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów

Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach przy ul. Staszica 3,
27-230 Brody pokój nr 3, poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek - piątek: 7.15-15.15 lub za pośrednictwem poczty
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Referent ds. księgowości” umieszczonym na kopercie.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 12.08.2021r. do godz. 1400 (decyduje data wpływu
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach).

 

Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Wszelkie informacje o naborze oraz wyniki będą umieszczone na stronie internetowej BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach www.gops.bip.brody.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach
i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.

Postępowanie będzie się składać z dwóch etapów:

Etap I - Wstępna weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz wstępna ocena merytoryczna.
Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie  o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą informowane.

Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem odbędzie się w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, parter, sala konferencyjna.

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Brodach

/-/

Martyna Kutera

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach
Data utworzenia:2021-08-02
Data publikacji:2021-08-02
Osoba sporządzająca dokument:Klaudyna Jabłońska
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1611

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-08-02 08:39:51AdministratorUtworzenie i dodanie artykułuOGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH z dnia 02.08.2021r.