OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO - Pracownik Socjalny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 października 2019

OGŁOSZENIE
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

1. Stanowisko pracy: PRACOWNIK SOCJALNY

2. Wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo)

3. Wymagania:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie określone niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie
  z ustawą o pomocy społecznej,
 • nieposzlakowana opinia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego.

4. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, przeciwdziałaniu bezrobociu, uprawnień osób niepełnosprawnych, przepisów o ochronie danych osobowych,
 • preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,
 • solidność i rzetelność, dobra organizacja pracy, umiejętność samodzielnej pracy,
 • kreatywność, samodyscyplina, terminowość, łatwość przyswajania wiedzy.

5. Zakres zadań:

 • praca w przydzielonym rejonie,
 • wykonywanie czynności w ramach pracy socjalnej,
 • wykonywanie czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • wykonywanie czynności w zakresie pomocy osobom bezdomnym,
 • pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym.

6. Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
  z 04.05.2016).
 • list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny
  być opatrzone klauzulą: „Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę
  na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

7. Ważne informacje dodatkowe:

 • kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedstawienia:
 • oryginałów dokumentów przedstawionych w ofercie,
 • o terminach postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie
  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, 27 – 230 Brody, ul. Staszica 3, pokój nr 3

9. Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo odwołania postępowania rekrutacyjnego
w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.
z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO jako informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach ul. Staszica 3, 27-230 Brody
 • Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych
  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: opsbrody@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 • Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu,
  na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
 1. 1 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221§ 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
  1974 r. Kodeks pracy,
 2. 2 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. 3 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres
   3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.
  • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
  • Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 4. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 5. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 7. prawo do usunięcia danych osobowych;
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 1 oraz § 3-5  Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych
   jest dobrowolne.
  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
 i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniu, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach
Data utworzenia:2019-10-18
Data publikacji:2019-10-18
Osoba sporządzająca dokument:Edyta Kutera
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2054