Sposób dostępu do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 stycznia 2019

Informacja dla stron zwracających się o udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Udostępnianie informacji publicznej, nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej, następuje w formie:

  1. ustnej lub pisemnej na pisemny wniosek strony,
  2. ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku strony (wniosek złożony ustnie),

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, organ obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia przez wnioskodawcę, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazują, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku wyżej określonym przez organ następują w drodze decyzji.

Do decyzji, o których wyżej mowa, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym, że:

  1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
  2. uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra (prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy), wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji. Sądem właściwym jest Sąd Rejonowy w Starachowicach.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy składać:

 

  • korespondencyjnie na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Stanisława Staszica 3

27-230 Brody

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach
Data utworzenia:2019-01-28
Data publikacji:2019-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Marta Prokop
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:108