Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W świetle powyższego informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Brodach, ul. Staszica 3, 27-230 Brody.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej: opsbrody@poczta.onet.pl 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, lub telefonicznie pod numerem telefonu 41 271 01 90
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e, ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, w celach związanych z realizacją zadań nałożonych na Ośrodek,  na podstawie przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, przepisów prawnych zakresu dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej a także ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zatrudnieniu socjalnym, ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”oraz Programu „Dobry Start” do załatwienia Pani/Pana sprawy.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe Pani/Pani będą przechowywane na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a).
 8. Podanie danych osobowych wymaganych do realizacji zadań Ośrodka jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Telefon: 22 860 70 86

 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: opsbrody@poczta.onet.pl, za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  ul. Staszica 3, 27-230 Brody lub osobiście pod wskazanym wyżej adresem.

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach
Data utworzenia:2018-06-22
Data publikacji:2018-06-22
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2275