Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Świadczenie Dobry Start

Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu, na dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności świadczenia będą wypłacane do 24 roku życia. Na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne świadczenie „Dobry start" nie przysługuje.

29 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Świadczenie Dobry Start

Program Rodzina 500 +

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko (najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18-go roku życia) jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł netto. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, lub  dziecko powyżej 16-go roku życia legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł netto.

Uprawnionym wnioskodawcą jest jeden z rodziców, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

29 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Program Rodzina 500 +

Sposób dostępu do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacja dla stron zwracających się o udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Udostępnianie informacji publicznej, nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej, następuje w formie:

  1. ustnej lub pisemnej na pisemny wniosek strony,
  2. ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku strony (wniosek złożony ustnie),

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, organ obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia przez wnioskodawcę, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

28 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Sposób dostępu do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej