Zapytanie ofertowe – Nr GOPS.01/2022

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 lutego 2022

1. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach,

ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody.

2. Przedmiot zamówienia:

a) Usługa wypłat gotówkowych zasiłków dla około 450 klientów korzystających z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz dodatków osłonowych polegająca na wypłatach zasiłków i świadczeń 3 razy w miesiącu następujących świadczeń:

 • wypłata zasiłków rodzinnych – od 5 każdego miesiąca i od 20 każdego miesiąca,
 • wypłata zasiłków z pomocy społecznej – od 25 każdego miesiąca,
 • wypłaty indywidualne na wniosek klientów.

Wypłata świadczeń w formie gotówki następuje na podstawie list wypłat sporządzanych przez Ośrodek. Poza głównymi terminami Zamawiający na bieżąco dostarcza dodatkowe listy wypłat w danym miesiącu.

b) Szacunkowa miesięczna wartość wypłat wynosi 160 000,00 zł.

Do podanej wartości należy odnieść ustalenie zaoferowanej ceny za świadczenie usługi.

c) Wypłaty będą odbywać się w czasie pracy placówki świadczącej wypłaty. Wykonawca będzie zobowiązany do rozliczania się z dokonanych wypłat
na zasadach określonych w umowie, która będzie negocjowana z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia 01 kwietnia 2022r. Umowa na okres 36 miesięcy.

 

4. Kryteria wyboru oferty:

 • cena – kompleksowa usługa wypłat,
 • dysponowanie punktem kasowym w miejscowości Brody, dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami,
 • niezbędna wiedza, doświadczenie oraz dysponowanie potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi niezbędnymi do wykonania zamówienia,
 • wykonawca nie jest w stanie upadłości ani likwidacji,
 • wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania,
  a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy, w tym okresie, wykonał m.in. jedno zamówienie, którego okres realizacji był nie krótszy
  niż 12 miesięcy i w ramach którego wypłacał świadczenia o wartości
  nie mniejszej niż 200 000,00 zł zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności działalność ta winna być prowadzona zgodnie
  w wpisem do KNF,
 • posiada zezwolenie lub wpis do rejestru usług płatniczych prowadzonego
  przez Komisję Nadzoru Finansowego,
 • posiada tytuł prawny do lokalu, który jest wyposażony w sprawnie działające ogrzewanie w sezonie zimowym w części, w której Wykonawca świadczyć będzie usługę.

 

5. Inne istotne warunki zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia rachunku/faktury drogą elektroniczną lub tradycyjną.

Zamawiający dokona zapłaty za wykonaną usługę przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty dostarczenia rachunku/faktury.

 

6. Sposób przygotowania oferty:

Oferta może zostać złożona zgodnie z załączonym wzorem. Dopuszcza się inny wzór złożenia oferty o ile zawiera ona odpowiednie informacje stanowiące odpowiedź na zapytanie ofertowe.

 

7. Miejsce i termin złożenia ofert:

a) drogą pocztową na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, ul. Staszica 3, 27-230 Brody,

b) osobiście u zamawiającego pokój nr 11.

 

Oferty należy składać do dnia 11 marca 2022 roku, do godz. 15.00.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie do 14 dni roboczych.

 

8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

Kierownik GOPS w Brodach Martyna Kutera

Tel. (041) 271 01 91

e-mail: gops@brody.info.pl

 

Martyna Kutera

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Brodach

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach
Data utworzenia:2022-02-28
Data publikacji:2022-02-28
Osoba sporządzająca dokument:Klaudyna Jabłońska
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:537

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-02-28 00:00:00AdministratorUtworzenie i dodanie artykułuZapytanie ofertowe – Nr GOPS.01/2022